Onze strategie

Verbinding

Om lange-termijnveranderingen te kunnen sturen, moet het fonds meedenken over de toekomst. Daarvoor is verbinding met de aangesloten branches en hechte samenwerking met sociale partners voor het fonds cruciaal. Op dit moment verzorgt Pensioenfonds Meubel het pensioen voor de meubelbranche, tentoonstellingsbouw, orgelbouw en sinds kort ook het pensioen voor de houthandel. Om ook op lange termijn bestaansrecht te behouden, blijven we inzetten op samenwerking met andere pensioenfondsen. Dit representeert de scope en ambities van het pensioenfonds.

Klantgericht

Het pensioenfonds heeft de ambitie om deelnemers gedurende hun gehele leven te begeleiden bij hun pensioenvraagstukken. Voor werkgevers zet het fonds in op verlichting van de administratieve werkzaamheden en goede support bij vragen. Het fonds stelt zich richting zowel deelnemer en werkgever nadrukkelijk op als partner. Met een constante focus op hun belevingswereld en belangen. Pensioenfonds Meubel ziet het als voorwaarde om haar partnerrol te kunnen waarmaken, dat deelnemers en werkgevers modern en hoogwaardig via (digitale) klantbedieningsconcepten worden bediend. Niet de pensioenprocessen en (on)mogelijkheden van systemen staan daarbij centraal, maar de ‘klant’ zelf.

Weetje

Pensioenfonds Meubel verzorgt het pensioen voor 4 verschillende branches.

Professionele organisatie

Om enerzijds dichtbij de achterban te kunnen staan (klantgericht) en anderzijds professioneel te kunnen opereren, heeft Pensioenfonds Meubel naast 6 bestuurders uit de branche, 3 onafhankelijke pensioenbestuurders in haar midden. Gezamenlijk zorgt het bestuur voor de randvoorwaarden die mogen worden gesteld aan een goed pensioenfonds: continu werken aan een gezonde financiële positie, het borgen van evenwichtige belangenafweging, oog voor kostenefficiëntie, het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s en een maatschappelijk verantwoorde uitvoering.