Pensioenfonds Meubel belegt de premie die jij en je werkgever betalen voor je pensioen. Pensioenfonds Meubel besteedt het beleggen uit aan de vermogensbeheerders. De aandelen in ontwikkelde markten worden beheerd door vermogensbeheerder State Street en de vastgoedaandelen door Northern Trust. Pensioenfonds Meubel heeft afspraken gemaakt met de vermogensbeheerders.

Betrokkenheidsbeleid

Een betrokkenheidsbeleid en een jaarlijkse rapportage hierover. In een betrokkenheidsbeleid is o.a. vastgelegd hoe wordt toegezien op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend.

Pensioenfonds Meubel belegt in aandelen ontwikkelde markten via een mandaat dat in opdracht van pensioenfonds Meubel wordt beheerd door vermogensbeheerder State Street. Daarnaast belegt pensioenfonds Meubel in vastgoedaandelen via een beleggingsfonds van vermogensbeheerder Northern Trust.

Voor beide beleggingscategorieën geldt dat engagement wordt uitgevoerd en dat er wordt gestemd. Bij engagement wordt op een constructieve manier de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd aangegaan op het gebied van organisatiestructuur, de maatschappij en het milieu. Met stemmen wordt het stemrecht van het pensioenfonds uitgevoerd. Beide instrumenten hebben als doelstelling om de aandeelhouderswaarde te behouden en verbeteren. Pensioenfonds Meubel heeft deze activiteiten uitbesteed aan de vermogensbeheerders.

Hoe engagement en stemming precies wordt gedaan, of daarbij samengewerkt wordt met andere aandeelhouders, hoe hierover gecommuniceerd wordt met belanghebbenden en hoe wordt omgegaan met belangenconflicten, is beschreven in de beleidsstukken van State Street en Northern Trust. Onze vermogensbeheerders rapporteren hier ook over.

Beleggingsstrategie

Hoe is onze beleggingsstrategie afgestemd op de langetermijnverplichtingen en welke afspraken met de vermogensbeheerder zijn gemaakt over het beleggingsbeleid?

Pensioenfonds Meubel heeft een meerjarenbeleidsplan waarin het pensioenfonds haar doelstellingen en ambities voor de komende jaren heeft vastgelegd. Uitgangspunt hierbij zijn altijd de langere termijn pensioenaanspraken- en uitkeringen. In dit plan is de governancestructuur en het beleggingsproces beschreven. Zo wordt het lange termijn strategische beleggingsbeleid van pensioenfonds Meubel vastgesteld op basis van een scenario-analyse waarin lange termijn uitgangspunten worden meegenomen. Voor het beheren van de beleggingscategorieën heeft het pensioenfonds vooraf kaderstellingen, zogenaamde criteria gedefinieerd waaraan een mandaat en de vermogensbeheerder moet voldoen. Hier is ook bij inbegrepen hoe de vermogensbeheerders zowel financiële als niet-financiële factoren (milieu, sociaal en organisatiestructuur) meewegen in investeringsbeslissingen en hoe engagement- en stembeleid is ingevuld. Dit alles om te borgen dat de manager en beleggingsstrategie in lijn zijn met de middellange- en lange termijndoelstelling van het pensioenfonds. Voor de doorlopende monitoring van deze criteria werken wij samen met onze fiduciaire adviseur BlackRock. In deze monitoring wordt ook gekeken naar behaalde rendementen, kosten, beleggingsstijl en de omloopsnelheid van de portefeuille. Daarnaast hebben wij in de overeenkomsten met de vermogensbeheerders geen performance fee afgesproken. Afspraken met vermogensbeheerders worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met een korte opzegtermijn. Dit laatste betekent dat het pensioenfonds altijd de mogelijkheid heeft om het beheerd vermogen te onttrekken, wanneer uit de  monitoring blijkt dat een vermogensbeheerder niet meer handelt in overeenstemming met de vooraf vastgestelde criteria.