Afkoop

Is je opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Meubel er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds Meubel checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds Meubel.

Stopte je pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is je opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Ga je met pensioen en is het pensioen dat je hebt opgebouwd lager dan € 484,09? Dan wordt het pensioen ook afgekocht. 

AOW-uitkering

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Je krijgt een volledige AOW als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Als je je AOW-leeftijd bereikt, ontvang je de AOW-uitkering. Heb je buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heb je waarschijnlijk minder AOW opgebouwd. De overheid houdt dan per gemist jaar 2% in op je AOW uitkering. Meer informatie vind je op www.svb.nl.

Banksparen

Banksparen is een fiscaal vriendelijke manier om aanvullend pensioen op te bouwen. Je betaalt over deze spaarrekening geen belasting, maar je mag het kapitaal slechts voor specifieke doelen gebruiken, waaronder het aanvullen van je pensioen.

Basisregeling

Onze standaard pensioenregeling noemen we ook wel basisregeling. Daarnaast kennen we ook de excedentregeling. In de basisregeling is je maximale pensioengevende loon € 60.797. Als je werkgever deelneemt aan de excedentregeling kun je ook pensioen opbouwen over je (eventuele) loon boven € 60.797. Ook het loon in de excedentregeling is aan een maximum gebonden. Je kunt tot € 107.593 pensioen opbouwen.

Bijzonder partnerpensioen

Als een relatie eindigt (huwelijk, geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst) wordt het partnerpensioen dat tot die tijd is opgebouwd afgesplitst voor de ex-partner. Vanaf dat moment heet dit partnerpensioen bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen krijgt je ex-partner bij je overlijden.

Pensioen bij scheiding

Als jij en je partner gaan scheiden (beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap) wordt het pensioen dat jij tijdens jullie huwelijk hebt opgebouwd verdeeld. De helft gaat naar je ex-partner. Dat is wettelijk zo geregeld. Er zijn twee manieren om met dit afgesplitste pensioen om te gaan. De meest gangbare vorm heet verevening. Het pensioenfonds keert het gedeelte van het pensioen voor de ex-partner uit vanaf het moment dat jij met pensioen gaat. Overlijdt je partner eerder dan jij, dan ontvang jij weer het volledige pensioen. Bij conversie wordt de waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen (waar de ex-partner recht op heeft na de scheiding) omgezet in een apart ouderdomspensioen voor de ex-partner. De e-partner krijgt dus een zelfstandig recht op pensioen. En maakt eigen pensioenkeuzes.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het deel van de pensioenpremie die jij zelf voor je pensioen betaalt. Dit noemen we ook wel ‘deelnemersbijdrage’ of ‘werknemersbijdrage’. Bij Pensioenfonds Meubel betalen de werkgever en de werknemer allebei 50% van de premie.

Excedentregeling

Verdien je meer dan het maximum pensioengevend loon van € 60.797 (2019)? Dan bouw je geen pensioen op over het loon boven dit bedrag. Tenzij je werkgever deelneemt aan de excedentregeling. Dan kun je ook pensioen opbouwen over je loon boven het maximum loon. Ook het loon in de excedentregeling is aan een wettelijk maximum gebonden. Je kunt tot een pensioengevend loon van € 107.593 pensioen opbouwen.

Factor A

De factor A is een aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar. Deze factor A heeft de deelnemer nodig om uit te rekenen hoeveel lijfrentepremie hij/zij maximaal van de inkomstenbelasting kan aftrekken. In het pensioenoverzicht van de deelnemer vermelden we de persoonlijke factor A of pensioenaangroei.

Franchise

Omdat je later ook AOW via de overheid ontvangt, wordt niet over je hele pensioengevend loon pensioen opgebouwd. Er wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2019is de franchise € 14.356.

Indexatie

Omdat de prijzen elk jaar stijgen proberen we ook ons pensioen mee te laten stijgen. Dat heet indexatie of toeslagverlening. Hiermee zorgen we ervoor dat je pensioen waardevast blijft. Het bestuur besluit jaarlijks of er wel of geen indexatie plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.   

Lijfrente

Door een lijfrente af te sluiten kun je aanvullend pensioen opbouwen. Om straks extra periodieke uitkeringen te krijgen, betaal je nu eenmalig of periodiek een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Je spreekt samen af wanneer de uitkeringen ingaan. Meestal is dat de pensioendatum.

Middelloonregeling

De pensioenregeling bij Pensioenfonds Meubel is een middelloonregeling. We berekenen je pensioen over het loon dat je gemiddeld hebt verdiend in de tijd die je in onze sector werkt. Als je met pensioen gaat krijg je van ons levenslang een pensioenuitkering.

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat je krijgt vanaf je pensioneren totdat je overlijdt.

Opbouwpercentage

Je bouwt jaarlijks 1,75% (2019) ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag.

Partner

Je partner heeft recht op partnerpensioen. Onder partner verstaan we degene met wie je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als je samenwoont, heeft je partner recht op partnerpensioen. Maar dan moet je wel bij de notaris een samenlevingscontract hebben opgesteld en hierin moet staan dat je partner begunstigde is voor het partnerpensioen.

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat Pensioenfonds Meubel na je overlijden aan je partner uitkeert. Zolang je partner leeft zal hij/zij deze uitkering ontvangen.

Pensioendatum

Dit is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. In principe gaat je pensioen in als je 67 wordt. Je kunt echter zelf kiezen voor een pensioendatum die ligt tussen vijf jaar voor je AOW-leeftijd en je 70e levensjaar.

Pensioengerechtigde leeftijd

Dit is de reglementaire pensioenleeftijd. Bij Pensioenfonds Meubel ligt die op 67 jaar Je kunt echter kiezen voor een andere pensioenleeftijd.

Pensioengevend loon

Het pensioengevend loon is het loon dat wordt meegeteld voor de berekening van je pensioen. Onder pensioengevend loon verstaan we het overeengekomen vaste loon, daaronder mede begrepen het vakantiegeld inclusief de ploegentoeslag en de overwerkvergoeding van het afgelopen kalenderjaar. 

Je bouwt pensioen op over je loon tot het maximum pensioengevend loon. In 2019 is dit € 60.797. Neem je deel aan de excedentregeling, dan kun je ook pensioen opbouwen boven dit bedrag. Boven een pensioengevend loon van € 107.593 bouw je geen pensioen op. 

Pensioengrondslag

Hoeveel premie voor je pensioen wordt betaald is afhankelijk van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend loon min de franchise. Bij je pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Over een deel van je loon bouw je daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2019 is de franchise € 14.356. 

Premiepercentage

De verschuldigde premie in 2019 bedraagt 22,7% van de pensioengrondslag van de deelnemer. Hiervan betaalt jouw werkgever de helft.

Te bereiken pensioen

Het te bereiken pensioen is het pensioen dat je opbouwt als je tot aan je pensioenleeftijd blijft deelnemen aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel.

Uitruil

Je kunt als je met pensioen gaat kiezen om het ouderdoms- en partnerpensioen dat je hebt opgebouwd (gedeeltelijk) voor elkaar uit te ruilen. We noemen dit ook wel ‘uitruilen’.

Uniform Pensioenoverzicht

Elke pensioenfonds is verplicht om jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan de deelnemers. Het UPO laat zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenfondsen ongeveer hetzelfde uit. Je vindt het digitaal UPO in je dossier.

Waardeoverdracht

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.