Beleggingsbeleid

Voor iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Meubel, wordt pensioenpremie ingelegd. Het pensioenfonds ontvangt deze premie. Tegenover de ontvangen premie staat een levenslange pensioenuitkering die je door het pensioenfonds in het vooruitzicht wordt gesteld. Om deze levenslange pensioenuitkering aan jou te kunnen betalen, moet het pensioenfonds rendement halen over de ingelegde pensioenpremies. Daarom belegt het fonds de ingelegde premies. Uiteraard gebeurt dat verantwoord. Hoe wordt belegd, wordt vastgelegd in het beleggingsplan.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het pensioenfonds stelt het beleggingsbeleid vast. Dat is een nauwkeurig en uitvoerig proces dat samen met externe adviseurs wordt doorlopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde rekenmodellen en gestructureerde onderzoeken. In het kort komt het erop neer dat we een afweging maken tussen het rendement en het risico voor de toekomstige pensioenuitkeringen. Welke verhouding optimaal is voor het pensioenfonds hangt af van de risicohouding en andere voorkeuren van het fonds. Uiteindelijk mondt dit uit in een verdeling van ons vermogen over verschillende beleggingscategorieën. Elk jaar wordt dit vastgelegd in het beleggingsplan.

WAAROM BELEGT HET PENSIOENFONDS?

Om alle pensioenen te kunnen uitkeren, moet het pensioenfonds gemiddeld elk jaar een bepaald rendement halen. Daarom belegt het pensioenfonds alle premies die jij en de werkgever inleggen. Dat is nodig om een goed pensioen te kunnen bieden. Als we alle premies op de bank zouden zetten, zouden de pensioenen veel lager zijn (of de premies veel hoger). Dat komt doordat de rente op een spaarregeling op de lange termijn veel lager is dan het rendement dat wij realiseren op onze beleggingen. Cijfers? Het rendement op onze beleggingsportefeuille bedroeg over de afgelopen 10 jaar 7,6% (2006-2015). De spaarrente is de afgelopen jaren flink gedaald en bedraagt nu ongeveer 1%. Het rendement op beleggen is dus hoger dan de spaarrente. Maar beleggen betekent ook dat de resultaten kunnen tegenvallen. Pensioenfondsen moeten continu op zoek naar een passend evenwicht tussen enerzijds het halen van voldoende rendement. En anderzijds het beperken van het risico dat lange tijd lage of zelfs negatieve rendementen worden behaald. 

Meer lezen over waarom het pensioenfonds beter kan beleggen dan sparen? Bekijk dan de infographic op pagina 3 van deze Meubelflits.  

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In het beleggingsbeleid staat ook dat we verantwoord beleggen. Dus niet in ondernemingen die bijvoorbeeld controversiële wapens maken of die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Ook wordt niet belegd in landen waartegen internationale sancties zijn ingesteld. In 2018 heeft Pensioenfonds Meubel het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend.

Ben je geïnteresseerd in de lijst van investeringen dan kun je terecht op de website van de vermogensbeheerder.