Privacy Verklaring

Over Pensioenfonds Meubel

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (‘Pensioenfonds Meubel’) regelt de pensioenen voor iedereen die in de Meubel werkt. Als pensioenfonds houden wij ons bezig met de uitvoering van  de pensioenregeling en beheren wij de pensioengelden voor onze deelnemers en pensioengerechtigden.

Om jouw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld je adresgegevens, je geboortedatum en je rekeningnummer. Maar ook gegevens die je achterlaat bij het bezoeken van onze website. Het verzamelen, beheren en gebruiken van jouw gegevens noemen wij ‘verwerken’.

Het beschermen van jouw privacy is één van onze kernwaarden. Vertrouwelijke informatie, waaronder je persoonsgegevens, worden vertrouwelijk en zorgvuldig door ons behandeld. Pensioenfonds Meubel verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om jouw pensioenregeling uit te kunnen voeren. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. 

Waarvoor verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken je gegevens om jouw pensioenregeling goed uit te voeren, zoals je pensioenopbouw juist te kunnen administreren en je (eventuele) partner en kinderen in geval van overlijden tijdig en juist een partner- en wezenpensioen toe kennen. Daarnaast verwerken wij je gegevens om ons te houden aan wet- en regelgeving en onze producten en diensten te kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld onze website maar ook onze informatievoorziening. 

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

 • voor wie wij de pensioenregeling uitvoeren / de pensioenadministratie verzorgen;
 • voor degenen die voor ons werkt of heeft gewerkt;
 • van bestuursleden en leden van overige bestuursorganen;
 • van adviseurs of overige derden die in opdracht van ons werkzaamheden voor het fonds verrichten;
 • van degenen die onze website bezoekt;
 • van degenen met wie wij contact hebben.

Deze gegevens ontvangen wij van jou of van een ander. Wij ontvangen gegevens van jou indien je bijvoorbeeld:

 • ons belt of een e-mail stuurt;
 • via social media contact met ons heeft;
 • je bent aangemeld voor onze online nieuwsbrief of
 • een online contactformulier op onze website hebt ingevuld.

Daarnaast ontvangen wij gegevens van bijvoorbeeld je werkgever, het UWV, de belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of je gemeente. 

Wat is de grondslag van jouw gegevensverwerking?

Wij moeten jouw persoonsgegevens verwerken om je pensioenregeling goed uit te kunnen voeren. De grondslag hiervoor is:

 • de gegevensverwerking is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de verplicht gestelde pensioenregeling, welke in opdracht van sociale partners wordt uitgevoerd en
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Denk hierbij aan het verstrekken van je gegevens aan het nationaal pensioenregister of de belastingdienst.

Hier wijken wij alleen van af indien de wet of het pensioen- en/of uitvoeringsreglement ons hiertoe verplichten. Of indien je ons schriftelijk machtigt je gegevens te verstrekken.

Als wij jouw persoonsgegevens verstrekken dan beperken wij ons tot de gegevens die nodig zijn om aan onze verplichtingen of het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn om jouw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren en/of te voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer;
 • dienstverbandgegevens van jouw werkgever die bij Pensioenfonds Meubel is aangesloten, waaronder je pensioengevend salaris;
 • arbeidsongeschiktheidsgegevens;
 • relatiegegevens (eventuele) (ex-)partner en kinderen.

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Denk hierbij aan het verstrekken van je gegevens aan het nationaal pensioenregister of de belastingdienst.  

Hier wijken wij alleen van af indien de wet of het pensioen- en/of uitvoeringsreglement ons hiertoe verplichten. Of indien je ons schriftelijk machtigt je gegevens te verstrekken.

Als wij jouw persoonsgegevens verstrekken dan beperken wij ons tot de gegevens die nodig zijn om aan onze verplichtingen of het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Het is mogelijk dat wij sommige gegevens bewaren omdat wij dit wettelijk verplicht zijn. Uitgangspunt is dat wij dan de wettelijke bewaartermijn aanhouden.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben samen met onze uitbestedingspartijen, waaronder Centric die voor ons de pensioenadministratie verzorgt, de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging. Maar ook om vervanging of herstel van verloren of beschadigde persoonsgegevens te herstellen.

Sommige personen werkzaam voor ons fonds hebben vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Andere voor ons werkzame personen ondertekenen onze gedragscode waarin is vastgelegd dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken. Behalve wanneer de wet hen verplicht de gegevens te verstrekken.

Jouw persoonsgegevens in relatie tot social media

Wij (kunnen) gebruik maken van social media kanalen als Facebook, Twitter en YouTube. Pensioenfonds Meubel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wijze waarop bezoekers op haar social mediakanalen omgaan met persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij je naar de privacy verklaring van het social media kanaal waar je gebruik van maakt.

Welke rechten heb je?

Belangrijk om te weten: je kunt in alle gevallen een beroep doen op onderstaande rechten, tenzij wij niet meer in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen op basis van de wet of het pensioen- en/of uitvoeringsreglement. Onze verplichtingen zijn dan leidend.  

Je hebt de volgende rechten:

 • recht op inzage en correctie;
 • recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op dataportibiliteit

Recht op inzage en correctie

Wil je weten welke gegevens wij van jou verwerken  en of deze juist zijn? Dan kun je bij ons een verzoek om inzage indienen. Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek verstrekken wij je een overzicht.

Bevat dit overzicht onjuistheden? Of wil je onjuiste persoonsgegevens laten verwijderen? Dan kun je schriftelijk een correctie doorgeven bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan in deze privacy verklaring vermeld.

Recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens

Je kunt op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden in sommige gevallen in verzet gaan tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dien je schriftelijk in bij Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan in deze privacy verklaring vermeld. Je ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek een beslissing. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan kun je gebruik maken van onze klachten- en geschillenregeling.

Recht op vergetelheid

Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens te laten wissen. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dien je schriftelijk in bij Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan in deze privacy verklaring vermeld. Je ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek een bevestiging of en zo ja, welke persoonsgegevens op je verzoek zijn verwijderd.

Recht op dataportibiliteit

Wil je je persoonsgegevens verstrekken aan een andere organisatie? Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens in een vast format te ontvangen. Wij verstrekken dit bestand rechtstreeks aan jou. Hierbij zijn wij niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij de organisatie aan wie je deze gegevens hebt overhandigd en/of de opslag van de gegevens in jouw privé domein.

Wie houdt toezicht op het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Het toezicht is op twee manieren ingeregeld:

 • de Autoriteit Persoonsgegevens is de wettelijk toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. Zij houdt toezicht en heeft verschillende mogelijkheden om maatregelen te treffen, waaronder het opleggen van een boete;
 • de Functionaris Gegevensbescherming;

Adresgegevens Autoriteit Persoonsgegevens: 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900 - 2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Stefan van de Giessen
Stefan.van.de.Giessen@montae.nl
070 - 30 42 900

Waar kun je terecht voor vragen?

Heb je andere vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming

Hoe en waar kun je een klacht indienen?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie hebt gevraagd van jouw persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie? Dan kun je een klacht bij ons indienen. Hiervoor verwijzen wij je naar onze klachten- en geschillenprocedure. Ben je niet tevreden over de uitkomsten van de procedure, dan kun je een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. Je wordt dan ook aangeraden om deze verklaring met regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

In aanvulling hierop beschikken wij over een cookiebeleid voor bezoekers van onze website.