Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds Meubel heeft een bestuur en een verantwoordingsorgaan. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van ongeveer 133.000 mensen in de meubelbranche, tentoonstellingsbouw, orgelbouw en houthandel.

Missie, visie en strategie

Pensioenfonds Meubel zet zich ervoor in om de pensioenregeling professioneel en klantgericht uit te voeren. Met als doel dat deelnemers ook na hun pensioneren een inkomen kunnen genieten dat geen verrassingen kent en zo toereikend mogelijk is. Lees meer over de missie, visie en strategie van Pensioenfonds Meubel.

Bestuur zorgt voor je pensioen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen van de pensioenpremies die door jou en de werkgever worden ingelegd, het op tijd en correct communiceren over je pensioen en voor het uitbetalen van alle pensioenen. Voor de verschillende verantwoordelijkheden van het bestuur, wordt samengewerkt met externe specialisten. Het bestuur ziet erop toe dat de externe partners hun rol goed vervullen tegen een redelijke prijs.

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en gepensioneerden. En 2 onafhankelijke uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Vijf niet-uitvoerende bestuurders worden voorgedragen door de werkgevers- en werknemersorganisaties. Eén wordt er voorgedragen door de pensioengerechtigde leden van het Verantwoordingsorgaan. De voordragende werkgeversorganisaties zijn Koninklijke CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie en de Koninklijke VVNH, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen. De werknemersorganisaties zijn FNV en CNV Vakmensen. De niet-uitvoerende bestuursleden, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, worden benoemd door het bestuur. De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door de overige niet-uitvoerende bestuursleden.

Een bestuurslid wordt benoemd als hij of zij voldoet aan het functieprofiel dat geldt voor het desbetreffende bestuurslid en na goedkeuring door DNB.

De uitvoerende bestuursleden voeren het vastgestelde beleid uit. De uitvoerende bestuursleden worden benoemd door de niet-uitvoerende bestuursleden. Een uitvoerend bestuurslid kan worden ontslagen door de niet-uitvoerende bestuursleden, na het horen van het desbetreffende lid en het tweede uitvoerende bestuurslid.

De niet-uitvoerende bestuursleden en de onafhankelijke voorzitter houden toezicht op de uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuursleden hebben daarnaast een auditcommissie ingesteld. Deze auditcommissie ondersteunt het niet uitvoerend deel van het bestuur bij het houden van toezicht op onder meer het beleggingsbeleid en de risicobeheersing. De onafhankelijke auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen.

Dit zijn de bestuursleden:

Petra de Bruijn
Onafhankelijk voorzitter, niet-uitvoerend bestuurslid
Portefeuille governance en compliance

Peter Priester
Uitvoerend bestuurslid
Portefeuilles pensioenregeling en communicatie en risicobeheer

Rob van Dijk
Uitvoerend bestuurslid 
Portefeuilles vermogensbeheer en financiële opzet

Leon Leisink
Niet-uitvoerend bestuurslid namens pensioengerechtigden
Portefeuilles pensioenregeling en communicatie, risicobeheer
Dick Roodenrijs
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers
Portefeuilles pensioenregeling en communicatie, governance en compliance

Paul de Geus
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers
Portefeuilles vermogensbeheer en financiële opzet

Derya Gunaydin
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers
Portefeuille pensioenregeling en communicatie

Morris de Jong
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers
Portefeuille vermogensbeheer

Michel Pet 
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers
Portefeuille risicobeheer en financiële opzet

De taken van het verantwoordingsorgaan

De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is het beoordelen van het beleid van het bestuur en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. In dit orgaan is ook de medezeggenschap belegd.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 9 leden: 3 namens de pensioengerechtigden, 3 namens de werknemers en 3 namens de werkgevers. Samen beoordelen zij het beleid en de uitvoering daarvan. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden? Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan:

Namens gepensioneerden:

  • Frans de Boer
  • Jim Boester
  • Andries Stam

Namens werkgevers:

  • Caesar Kuipers
  • Dick Leenheer
  • Ine van Gerwen

Namens deelnemers:

  • Harrie Meerdink
  • Joël van der Ree
  • Sulti Keijzer

Onze partners

In het bestuur van Pensioenfonds Meubel zijn de sociale partners vertegenwoordigd. De sociale partners zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties die samen de arbeidsvoorwaarden vaststellen en zorgen voor de CAO-regelingen. Ook stellen zij de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel vast.