Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Je privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement lees je hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

A.    Algemeen

Bij de uitvoering van de bedrijfstakpensioenregeling verwerkt Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (hierna te noemen: Pensioenfonds Meubel of het pensioenfonds) persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is derhalve van toepassing op Pensioenfonds Meubel. 

Pensioenfonds Meubel heeft de privacybescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk én transparant is. Daarom wordt in dit reglement vastgelegd hoe Pensioenfonds Meubel omgaat met zijn verplichtingen op grond van de AVG (privacybeleid). 

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van Pensioenfonds Meubel.

B.    Pensioenfonds Meubel en AVG

Pensioenfonds Meubel verwerkingsverantwoordelijke
Bij de uitvoering van de bedrijfstakpensioenregeling stelt Pensioenfonds Meubel het doel en de middelen vast voor de verwerking van de persoonsgegevens. Pensioenfonds Meubel is daarom een verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG. Vanuit deze rol is Pensioenfonds Meubel (eind)verantwoordelijk. Zij stelt in dit kader het privacybeleid vast. 

Daarnaast is de AVG als een separaat aandachtsgebied benoemd in de geschiktheidsprofielen. Dit aandachtsgebied is vervolgens toegewezen aan twee bestuursleden. Door deze taakverdeling streeft Pensioenfonds Meubel ernaar dat de bewustwording van de privacybescherming wordt vergroot en ingebed wordt in de bedrijfsvoering van het pensioenfonds. 

Uitbesteding
Bij uitbesteding van werkzaamheden waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, geldt dat de uitbestedingspartij een verwerker is overeenkomstig de AVG. De uitbestedingspartij verwerkt de persoonsgegevens namelijk in opdracht van Pensioenfonds Meubel. Ingevolge de AVG wordt een verwerkersovereenkomst gesloten tussen Pensioenfonds Meubel en de uitbestedingspartij waarbij de overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen en de checklist Gedragslijn verwerking persoonsgegevens van de Pensioenfederatie. 

Onderuitbesteding
Indien de uitbestedingspartij voor de uitbestede werkzaamheden een onderuitbestedingspartij wenst in te schakelen, dient Pensioenfonds Meubel hieraan voorafgaand toestemming te voor verlenen. In dat geval wordt een subverwerkersovereenkomst gesloten tussen de uitbestedingspartij en de onderuitbestedingspartij. Hierbij geldt dat de uitbestedingspartij volledig verantwoordelijk blijft voor het nakomen van zijn verplichtingen als verwerker op grond van de AVG. 

Verwerkingsregister
Pensioenfonds Meubel houdt overeenkomstig de AVG een verwerkingsregister bij. In dit register is alle relevante informatie opgenomen over de wijze waarop de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Pensioenfonds Meubel heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris heeft  bovengemiddelde vakkennis van de privacyregelgeving en van de praktijk van gegevensbescherming. 

De FG informeert, ondersteunt en adviseert het bestuur bij alle (complexe) vraagstukken die betrekking hebben op privacybescherming. Daarnaast kunnen betrokkenen zich richten tot de FG met hun vragen of klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens. 


Artikel 1    Definities
In dit reglement worden overeenkomstig de AVG de volgende definities gehanteerd:

1.    Persoonsgegevens:
-    Alle informatie over Betrokkene; en
-    Alle informatie die Betrokkene direct of indirect kan identificeren;

2.    Verwerken:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

3.    Betrokkenen:
De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen zoals opgenomen onder artikel 6 in het privacyreglement;

4.    Privacyregelgeving:
De wet- en regelgeving bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG);

5.     Verwerkingsverantwoordelijke:
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; 

6.    Verwerker: 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
    
7.     Ontvanger: 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt;

8.    Toestemming van de betrokkene:
Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt

9.     Inbreuk in verband met persoonsgegevens:
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

10.     Bestand: 
elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

Artikel 2    Toepassing
Dit privacyreglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.


Artikel 3    Doel gegevensverwerking 
De verwerking van persoonsgegevens dient de volgende doelen:
a.    Uitvoering van de bedrijfstakpensioenregeling van Pensioenfonds Meubel; en
b.    Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
c.    Het onderhouden van zakelijke relaties van Pensioenfonds Meubel.

Deze doelstellingen liggen in lijn met het statutaire doel van Pensioenfonds Meubel.


Artikel 4    Grondslag gegevensverwerking
De juridische grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens door Pensioenfonds Meubel betreft:
a.    De uitvoering van de pensioenovereenkomst waarbij betrokkene partij is;
b.    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
c.    De toestemming van betrokkene indien de onder a. en b. genoemde grondslagen niet van toepassing zijn voor de betreffende verwerking. 


Artikel 5    Soorten persoonsgegevens
Pensioenfonds Meubel verwerkt onder meer de volgende soorten persoonsgegevens:
a.    Naam, adres- en woonplaatsgegevens;
b.    geboortedatum;
c.    geslacht;
d.    burgerlijke staat; 
e.    dienstverband en financiële gegevens;
f.    BSN;
g.    Arbeidsongeschiktheidsgegevens.


Artikel 6    Categorieën betrokkenen
Pensioenfonds Meubel verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen:
a.    (gewezen) deelnemers
b.    Pensioengerechtigden
c.    (ex-)partners en kinderen van betrokkenen onder a. en b.
d.    Bezoekers website van Pensioenfonds Meubel
e.    Bestuursleden en leden van fondsorganen
f.    Contactpersonen van zakelijke relaties van Pensioenfonds Meubel.


Artikel 7    Uitgangspunten gegevensverwerking
Bij de verwerking van de persoonsgegevens worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
a.    De verwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant;
b.    De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt overeenkomstig het gestelde doel;
c.    De verwerking van persoonsgegevens is toereikend, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken (minimale gegevensverwerking);
d.    Er worden juiste en passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de (verwerking van de) persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
e.    De privacyrechten van betrokkenen worden gewaarborgd;
f.    Pensioenfonds Meubel draagt er zorg voor dat betrokkenen in beginsel kosteloos zijn rechten kan uitoefenen 

Artikel 8    Verkrijging persoonsgegevens
Pensioenfonds Meubel ontvangt persoonsgegevens ter verwerking van de volgende partijen:
a.    Betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
b.    (oud-)werkgever van betrokkene;
c.    Basisregistratie Personen;
d.    UWV;
e.    Belastingdienst;
f.    Stichting Pensioenregister;
g.    andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die door de betrokkene gemachtigd zijn tot het verstrekken van gegevens.

Artikel 9    Ontvanger persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door Pensioenfonds Meubel verstrekt aan de volgende ontvangers:
a.    (her)verzekeraars
b.    Stichting Pensioenregister
c.    de pensioenuitvoerder die betrokken is bij een individuele of collectieve waardeoverdracht;
d.    andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die door betrokkene zijn gemachtigd om namens hem op te treden;
e.    overige derden voor zover dit noodzakelijk voor de doelstelling, voortvloeit uit enige wettelijk voorschrift of betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 10    Functionaris Gegevensbescherming
1.    Pensioenfonds Meubel wijst een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan. Deze functionaris vervult een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds. De FG wordt benoemd door het bestuur van het pensioenfonds. De FG rapporteert aan de voorzitter van het bestuur, zowel over de dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.

2.    Het bestuur legt de taken van de FG schriftelijk vast. Op hoofdlijnen omvatten de taken onder meer de volgende zaken:
•    informeren en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de privacyregelgeving; 
•    toezien op naleving van de privacyregelgeving;
•    optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

3.    Het bestuur waarborgt dat de FG over voldoende bevoegdheden beschikt om zijn taken uit te kunnen uitoefenen. 

4.    De FG rapporteert ten minste jaarlijks over zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van zijn werkzaamheden. De externe accountant ziet toe op de in het kader van de naleving van de gedragscode door de FG uitgevoerde werkzaamheden.

5.    Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de FG.


Artikel 11    Bewaartermijn persoonsgegevens en verwijderen gegevens
De persoonsgegevens worden bewaard c.q. vernietigd overeenkomstig het archiefbeleid van Pensioenfonds Meubel.

Alsdan draagt Pensioenfonds Meubel er zorg voor dat de betreffende persoonsgegevens uit de administratie worden verwijderd Indien verwijdering technisch niet mogelijk is of slechts tegen hoge kosten, schermt Pensioenfonds Meubel de gegevens afdoende af

Artikel 12    Privacyrechten betrokkenen 
Iedere betrokkene heeft de volgende privacyrechten:

a.    recht op informatie en inzage
b.    recht op rectificatie en aanvulling
c.    recht op gegevenswissing, met inachtneming van het bepaalde onder d 
d.    recht op het niet wissen van gegevens
e.    recht op beperking van de verstrekking
f.    recht op dataportabiliteit
g.    recht op bezwaar 

Deze privacyrechten betreffen geen absolute rechten. Deze rechten worden beperkt door onder andere de rechtmatige grondslag en de noodzaak persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de gestelde doeleinden. De verzoeken van betrokkenen op een bovenstaand recht moeten door Pensioenfonds Meubel binnen een maand worden afgehandeld. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd indien er sprake is van een complex verzoek dan wel een grote hoeveelheid verzoeken. Dit uitstel moet gecommuniceerd worden aan betrokkene.
De termijn van een maand wordt opgeschort indien betrokkene niet heeft voldaan aan het verzoek tot levering van aanvullende informatie.

Recht op informatie en inzage
Betrokkene heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van hem worden verwerkt en alle informatie over hoe de verwerking precies plaatsvindt. Pensioenfonds Meubel vraagt bij de betrokkene naar de reden van het recht op inzage om zodoende zijn belang beter te kunnen dienen. Pensioenfonds Meubel kan om kostentechnische redenen ervoor kiezen de wijze van invulling van het inzagerecht vooraf af te stemmen met betrokkene om een zo optimaal mogelijke invulling te geven aan dit recht. Indien betrokkene alsnog in een later stadium inzage wilt hebben in de betreffende gegevens heeft Pensioenfonds Meubel de verplichting deze gegevens te leveren.

Recht op rectificatie en aanvulling
Betrokkene heeft het recht op rectificatie van indien persoonsgegevens van hem onjuist zijn geregistreerd of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Rectificatie kan ook betrekking hebben op onjuiste gegevens die Pensioenfonds Meubel krijgt van een werkgever. Voor zover nodig wordt de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens gemeld aan de ontvangers van deze persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9. Pensioenfonds Meubel geeft geen uitvoering aan dit recht als de gegevens zijn verkregen uit de Basisregistratie Personen (BRP).


Recht op gegevenswissing
Betrokkene heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens, indien:
-    de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden;
-    betrokkene zijn toestemming intrekt (bij grondslag toestemming) en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;;
-    betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking (bij grondslag gerechtvaardigde belangen pensioenfonds) en dit bezwaar gegrond is verklaar op grond van het klachtenreglement of geschillenreglement en mits dit niet ingaat tegen de eerder genoemde noodzaak tot verwerking;;
-    de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt;
-    dient te worden voldaan aan een in het Unierecht of Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op Pensioenfonds Meubel rust.

Recht op het niet wissen van gegevens
Betrokkene heeft in ieder geval geen recht op het wissen van zijn persoonsgegevens:
-    indien dient te worden voldaan aan een in het Unierecht of Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op Pensioenfonds Meubel rust;
-    in geval van (het voornemen van) de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
-    indien dit strijdig is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
-    indien door Pensioenfonds Meubel uitvoering gegeven dient te worden aan een overeenkomst.

Recht op beperking van de verwerking
Betrokkene heeft recht op beperking van de verwerking, indien: 
-    de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
-    de verwerking is onrechtmatig en betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
-    de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
-    de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op dataportabiliteit
Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
Hij heeft het recht de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat hij daarbij wordt gehinderd door Pensioenfonds Meubel indien de verwerking berust op toestemmingen dat de verwerking geschiedt via geautomatiseerde systemen.
Pensioenfonds Meubel draagt er zorg voor dat indien dit technisch mogelijk is de gegevens rechtstreeks naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

Recht op bezwaar 
Betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met zijn specifieke situatie. Dit recht kan alleen uitgeoefend worden bij de grondslag gerechtvaardigd belang van betrokkene.
Pensioenfonds Meubel stelt partijen met wie de Persoonsgegevens gedeeld zijn en die worden gerectificeerd, gewist of beperkt, op de hoogte van de wijzigingen binnen redelijke termijn. Dit informeren blijft achterwege wanneer:
- dit onmogelijk blijkt; of
- een onevenredige inspanning vergt.

Indien Pensioenfonds Meubel  van mening is dat een verzoek van kennelijke ongegronde of buitensporige aard is, mag Pensioenfonds Meubel weigeren het verzoek te behandelen of, na afstemming met Betrokkene, kosten in rekening brengen. Pensioenfonds Meubel zal Betrokkene hierover schriftelijk informeren met toelichting op het besluit en de mogelijkheid voor Betrokkene om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen of beroep bij de rechter in te stellen.


Artikel 13    Klachtenprocedure
1.    Betrokkenen kunnen zich schriftelijk wenden tot de FG met een klacht die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, met uitzondering van een datalek in de zin van de Procedure Datalekken.

Blijkt de klacht geen betrekking te hebben op verwerking van persoonsgegevens, dan wordt de klacht overeenkomstig het klachtenreglement afgehandeld. Alsdan stuurt de FG de klacht door naar de administrateur.

2.    De FG informeert Betrokkene uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de klacht over zijn oordeel ten aanzien van de door hem afgehandelde klacht. Deze termijn kan worden verlengd met ten hoogste twee maanden. Alsdan wordt Betrokkene hierover geïnformeerd binnen een maand na ontvangst van de klacht.

3.    Indien Betrokkene zich niet kan verenigen met het oordeel van de FG, kan deze zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel de rechter. 

4.    De FG doet periodiek verslag van zijn bevindingen aan het bestuur. 


Artikel 14 Beveiliging en vertrouwelijkheid  
a.    Er zijn de juiste en passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.
b.    Voorts zijn de maatregelen getroffen die waarborgen dat bij verlies of beschadiging van betrokkene gegevens vervanging of herstel kan plaatsvinden. 
c.    Medewerkers voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij zij op basis van een wettelijk voorschrift verplicht zijn tot of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 


Artikel 15    Slotbepaling
1.    Het pensioenfonds draagt te allen tijde zorg voor de naleving van de privacyregelgeving. 
2.    Ten minste jaarlijks, of tussentijds indien zich een materiële wijziging in de AVG of de uitbesteding voordoet, wordt het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid (als onderdeel van het IT-beleid) geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van het bestaande beleid en/of de processen en of dit privacyreglement..

Artikel 16    Vaststelling 

Dit privacyreglement is vastgesteld op 25 november en vervangt het voordien geldende privacyreglement.